Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KPI Kwaliteit & Proces Inspecties 

Artikel 1 Definities 

1.1  Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personen associatie, die aan KPI Kwaliteit & Proces Inspecties mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden. 

1.2   KPI Kwaliteit & Proces Inspecties is een eenmanszaak, gevestigd en kantoor houdende te Urk en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 66685982. 

1.3  Werkzaamheden: alle door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties en door Opdrachtgever verstrekte opdracht te verrichten of reeds verrichte werkzaamheden op het gebied van consultancy, advisering en training. 

Artikel 2 Werkingssfeer 

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten die Opdrachtgever en KPI Kwaliteit & Proces Inspecties zijn aangegaan en op alle offertes en aanbiedingen van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties aan Opdrachtgever, voor zover die zich richten op consultancy en advieswerkzaamheden. 

2.2  Het in deze algemene voorwaarden bepaalde geldt voor zover daarvan tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3 Totstandkoming en duur overeenkomst 

3.1  Alle offertes en aanbiedingen van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

3.2  De overeenkomst terzake van het verrichten van Werkzaamheden komt tot stand op het moment dat een door Opdracht- gever verstrekte opdracht door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties is ontvangen en geaccepteerd, blijkende uit de schriftelijke bevestiging daarvan door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties of de aanvang van de Werkzaamheden door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeide dat deze voor een bepaalde tijd of voor een onbepaalde tijd is aangegaan. 

Artikel 4 Medewerking door Opdrachtgever 

4.1  Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die KPI Kwaliteit & Proces Inspecties bij de uitvoering van de opdracht naar haar oordeel nodig heeft, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, ter beschikking van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties te stellen. Voorts is Opdrachtgever gehouden om de medewerking te verlenen die KPI Kwaliteit & Proces Inspecties noodzakelijk acht voor het op juiste wijze kunnen uitvoeren van de Werkzaamheden, zoals onder meer het beschikbaar houden van de medewerkers van Opdrachtgever op de overeengekomen tijden en het desgevraagd ter beschikking stellen van deugdelijke kantoor en/of onderzoeksfaciliteiten met passende voorzieningen voor de opdracht. 

4.2  KPI Kwaliteit & Proces Inspecties heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever volledig aan de verplichtingen van artikel 4.1. heeft voldaan. 

Artikel 5 Uitvoering van de Werkzaamheden 

5.1  KPI Kwaliteit & Proces Inspecties bepaalt de wijze waarop de Werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden zal KPI Kwaliteit & Proces Inspecties de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal zij naar beste vermogen met de belangen van Opdrachtgever rekening houden. De uitvoering van de Werkzaamheden vindt plaats ten kantore van de vestigingen van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties, tenzij is overeengekomen dat de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk ten kantore van Opdrachtgever of op een andere plaats worden verricht. 

5.2 KPI Kwaliteit & Proces Inspecties is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden. KPI Kwaliteit & Proces Inspecties zal bij de keus van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor zover de ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van hun werkzaamheden willen beperken, houden alle aan KPI Kwaliteit & Proces Inspecties gegeven opdrachten de bevoegdheid van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties om in dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties voor onverhoopte tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten. 

5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat er meer werkzaamheden noodzakelijk zijn dan door  KPI Kwaliteit & Proces Inspecties oorspronkelijk waren begroot, zal KPI Kwaliteit & Proces Inspecties hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Opdrachtgever, onder opgave van de aard, omvang en kosten van de extra werkzaamheden. De kosten verbonden aan de extra werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever. In zodanig geval kan Opdracht- gever de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen, tenzij de extra werkzaamheden voortvloeien uit wijzigingen in de relevante wet en regelgeving. Bij een opzegging ingevolge dit artikel is Opdrachtgever gehouden KPI Kwaliteit & Proces Inspecties te betalen voor de reeds verrichte Werkzaamheden en de reeds door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties gemaakte kosten te vergoeden. 

5.4 De overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de Werkzaamheden zullen door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties zo goed mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een (leverings) termijn brengt KPI Kwaliteit & Proces Inspecties echter niet in verzuim, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze (leverings) termijn als fatale termijn moest worden beschouwd. 

5.5 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van over- macht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, werkstakingen, blokkades, brand, langdurige computerstoringen, onge- vallen, epidemieën, ziekte van een werknemer van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties die bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken zijn of van door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties ingeschakelde derden en de niet tijdige levering door toeleveranciers van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties. 

Artikel 6 Klachtenprocedure 

6.1 Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de verrichte Werkzaamheden of de service van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties, of wanneer Opdrachtgever het niet eens is met (het bedrag van) een ontvangen factuur, kan hij binnen 8 dagen hieromtrent een klacht indienen bij de directie van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties. De klacht wordt in behandeling genomen, onderzocht en afgewikkeld. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

7.1 KPI Kwaliteit & Proces Inspecties aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dit uit de bepalingen in artikel 7 van deze algemene voorwaarden blijkt. Indien KPI Kwaliteit & Proces Inspecties in het kader van de afhandeling van een klacht als bedoeld in artikel 6.1 een vergoeding of compensatie voor geleden schade of ongemak aan Opdrachtgever aanbiedt, kan hieruit geen aanvaarding van aansprakelijkheid zijdens KPI Kwaliteit & Proces Inspecties worden afgeleid. 

7.2 KPI Kwaliteit & Proces Inspecties is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen in de uitvoering van de Werkzaam- heden door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van één of meer leidinggevenden van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties. 

7.3 Schade die naar het oordeel van Opdrachtgever is veroorzaakt door een tekortkoming van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties die te wijten is aan de opzet of grove schuld, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen zeven (7) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan KPI Kwaliteit & Proces Inspecties te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties, komt niet voor een mogelijke vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

KPI Kwaliteit & Proces Inspecties is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade. 

Indien er  met inachtneming van artikel 7.2, 7.3 en 7.4 voor KPI Kwaliteit & Proces Inspecties op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een tekortkoming in de uitvoering van de Werkzaamheden, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het totale bedrag dat met de opdracht gemoeid is, met dien verstande dat bij duurovereenkomsten de totale aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zal zijn tot de door de Opdrachtgever te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste één maand direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis. Opdrachtgever vrijwaart KPI Kwaliteit & Proces Inspecties tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de opgedragen Werkzaamheden samenhangen. Onder deze vrijwaring vallen ook aanspraken van medewerkers van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties, die bij de uitvoering van de Werkzaamheden schade lijden ten gevolge van een handelen of nalaten van Opdrachtgever of ten gevolge van een onveilige situatie in diens organisatie. 

Artikel 8 Annulering en opzegging 

8.1  Opdrachtgever is bevoegd om overeengekomen Werkzaamheden zonder kosten schriftelijk te annuleren, mits de annulering door  KPI Kwaliteit & Proces Inspecties tenminste zeven (7) werkdagen vóór het overeengekomen tijdstip van aanvang van de Werkzaamheden is ontvangen. Bij een latere annulering is KPI Kwaliteit & Proces Inspecties gerechtigd het volledige overeengekomen bedrag voor de te verrichten Werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen. In het geval dat de Werkzaamheden bestaan uit het geven van opleiding of training, wordt het wijzigen van de overeengekomen datum als annulering in de zin van dit artikel aangemerkt. 

8.2  KPI Kwaliteit & Proces Inspecties is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij, in geval van: (aanvraag van) faillissement van Opdrachtgever, (aanvraag van) surséance van betaling van Opdrachtgever, beslaglegging ten laste van Opdrachtgever of (dreigende) liquidatie of stillegging van de onderneming van Opdrachtgever. Al hetgeen Opdrachtgever op basis van de overeenkomst nog verschuldigd is, is per direct opeisbaar. KPI Kwaliteit & Proces Inspecties is bij opzegging op grond van dit artikel nimmer schadeplichtig jegens Opdrachtgever. 

Artikel 9 Betaling 

9.1  Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, ten- zij anders overeengekomen, in euro's, door middel van over- making van het factuurbedrag ten gunste van een door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op aftrek of schuldvergelijking. Een reclame of klacht terzake van de factuur schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op. 

9.2  Bij gebreke van betaling binnen de bij artikel 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft KPI Kwaliteit & Proces Inspecties, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever een rente van 1% per maand in rekening te brengen, tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, inclusief de interne kosten van  KPI Kwaliteit & Proces Inspecties en de kosten van door haar in te schakelen derden, zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, tenzij de werkelijke kosten hoger liggen. 

Artikel 10 Prijzen 

10.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele overige heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld. 

10.2 Tenzij een totaalprijs voor de Werkzaamheden is overeengekomen, heeft KPI Kwaliteit & Proces Inspecties het recht om jaarlijks per 1 januari de prijzen voor de overeengekomen Werkzaamheden aan te passen. Prijswijzigingen zullen van tevoren schriftelijk kenbaar gemaakt worden door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties. 

10.3  KPI Kwaliteit & Proces Inspecties is gerechtigd om Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen voor de Werkzaamheden. Daarnaast is KPI Kwaliteit & Proces Inspecties gerechtigd indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft  om te verlangen dat Opdrachtgever zekerheid stelt voor de nakoming van haar financiële verplichtingen. 

10.4 KPI Kwaliteit & Proces Inspecties heeft vóór de aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten, tot het moment dat Opdrachtgever het door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties gevraagde voorschot heeft betaald voor de te verrichten Werkzaamheden, dan wel de gevraagde zekerheid heeft gesteld. 

Artikel 11 Rechten van intellectuele eigendom 

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, programmatuur of andere materialen, berusten uitsluitend bij KPI Kwaliteit & Proces Inspecties of diens licentiegevers. Opdrachtgever heeft slechts een recht van gebruik van de genoemde documenten, programmatuur en andere materialen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en is niet bevoegd om deze documenten, programmatuur en andere materialen anderszins te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te wijzigen of te exploiteren. 

11.2 Opdrachtgever is niet bevoegd om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de documenten, programmatuur of andere materialen als bedoeld in artikel 11.1 te verwijderen of te wijzigen. 

11.3 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 11.1 of 11.2 verbeurt Opdrachtgever een boete van € 25.000,- per keer, alsmede een boete van € 2.500,- per dag dat de overtreding voortduurt na kennisgeving daarvan door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties. 

Artikel 12 Geheimhouding 

12.1 Opdrachtgever en KPI Kwaliteit & Proces Inspecties verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens over elkaars organisatie, die bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn verstrekt dan wel anderszins ter kennis van de andere partij zijn gekomen. 

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1, is  KPI Kwaliteit & Proces Inspecties bevoegd om te publiceren over de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte en te verrichten Werkzaamheden, tenzij anders wordt overeengekomen. 

Artikel 13 Verbod om werknemers in dienst te nemen 

13.1 Opdrachtgever verplicht zich om tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden en gedurende een periode van twaalf (12) maanden na afloop daarvan, geen werknemers van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties of anderszins ten behoeve van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties werkzame personen in dienst te nemen, dan wel direct of via derden een arbeidsverhouding daarmee aan te gaan. 

13.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 13.1 verbeurt Opdrachtgever een boete van € 25.000,- per keer, alsmede een boete van € 2.500,- per dag dat de overtreding voortduurt na kennisgeving daarvan door KPI Kwaliteit & Proces Inspecties. 

13.3 Tenzij er met de Directie van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties tot een overeenkomst wordt gekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op alle overeenkomsten met en aanbiedingen van KPI Kwaliteit & Proces Inspecties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Geschillen die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle. 

Artikel 15 Slotbepaling 

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Almere.

 

Contact

KPI Kwaliteit & Proces Inspecties
Wellerzand 15
8321 PH  Urk
  06-140 115 68
  info@kpi-inspecties.nl

Zoeken

Social media

Twitter KPI Facebook KPI LinkedIn KPI